FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०७।१४ गते बागमती प्रदेश अन्तरगको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको/ उप महानगरपालिका/ महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यारत कर्मचारीरुलाई हाम्रो गाउँपालिका स्वागत गरी गाउँपालिकाबाट गत आ.व हरुमा /भए गरेका असल अभ्यास र विकास