FAQs Complain Problems

krishi shakha

गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम

गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आउने हुँदा सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक कृषि सहकारी/कृषक समूह/कृषि फर्म/ व्यावसयिक कृषकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन सहित आवश्यक कागजातहरू संलग्न राखी

गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम

गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आउने हुँदा सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक कृषि सहकारी/कृषक समूह/कृषि फर्म/ व्यावसयिक कृषकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन सहित आवश्यक कागजातहरू संलग्न राखी

कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको आ.व २०८०।०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपसिलका कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक गाउँपालिका भित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि समुह तथा सहकारी संस्थाले मिति २०८०।१०।१७ गते भित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबै

कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको आ.व २०८०।०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपसिलका कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक गाउँपालिका भित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि समुह तथा सहकारी संस्थाले मिति २०८०।१०।१७ गते भित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको

आ.व २०८०।०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक घार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने हुदाँ सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक कृषकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदनका साथ आवश्यक कागजातहरु

आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक घार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने हुदाँ सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक कृषकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदनका साथ आवश्यक कागजातहरु समेत पेश गर्नुहुन सबै सबैमा यो सुचना प्रक

Pages